Numer wpisu:3560

Data wpisu:08/08/2012

Data wydania wyroku:05/31/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 2688/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Michał Molski - Gephouse Michał Molski

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wysokość Wynagrodzenia należnego Pośrednikowi wynosi 3% ceny brutto (którą Nabywca jest zobowiązany zapłacić za nabywaną Nieruchomość) + obowiązujący podatek VAT 22%"

Branża:Nieruchomości


Powrót