Numer wpisu:1682

Data wpisu:09/28/2009

Data wydania wyroku:08/20/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 90/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "Cardif Polska" S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wypłata świadczenia z tytułu niniejszej opcji dodatkowej powoduje zakończenie Umowy ubezpieczenia i wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej."

Branża:Usługi ubezpieczeniowe

Wyrok:

Powrót