Numer wpisu:4779

Data wpisu:05/29/2013

Data wydania wyroku:01/11/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 4346/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Tomasz Baczyński

Postanowienie uznane za niedozwolone:"SK-TB ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu działalności osób trzecich"

Branża:Usługi internetowe


Powrót