Numer wpisu:1662

Data wpisu:09/21/2009

Data wydania wyroku:06/17/2009

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 324/08

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Michał Kosiarski

Oznaczenie pozwanego:Małgorzata Kanclerz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Posesja Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w Rudzie Śląskiej

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zamawiający za wykonanie czynności objętych niniejszą umową zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 3% (słownie: trzech procent) + 22% VAT ostatecznej ceny nieruchomości."

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót