Numer wpisu:6595

Data wpisu:09/05/2016

Data wydania wyroku:05/23/2016

Sygnatura akt:XVII AmC 26/15

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Katarzyna Siennicka-Pioch, Bogdan Siennicki-Pioch

Oznaczenie pozwanego:"Leśna Polanka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej

Postanowienie uznane za niedozwolone:"kupujący może w terminie najdalej do 31.01.2012 r. od niniejszej umowy odstąpić. W przypadku odstąpienia przez Kupującego z przyczyny, o której mowa w niniejszym ustępie, przysługuje mu kara umowna w wysokości 3% (trzy procent) Ceny. Wówczas w terminie 30 (trzydziestu) dni... Sprzedający zwróci Kupującemu kwoty wpłacone przez niego na poczet Ceny, powiększone o kwotę kary umownej w wysokości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym"

Branża:Nieruchomości


Powrót