Numer wpisu:1511

Data wpisu:10/06/2008

Data wydania wyroku:11/28/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 237/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Nestin Polska Sp. z o. o. w Katowicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Kupujący oświadcza, że uprawnienie, o którym mowa w par. 10 ust. 1 wykonywać będzie na swoje wyłączne ryzyko i w tym zakresie Deweloper jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody.”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót