Numer wpisu:2476

Data wpisu:08/08/2011

Data wydania wyroku:03/30/2009

Sygnatura akt:XVII AmC 124/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Spółka Mieszkaniowa Salwator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:§ 4 pkt 6 "Przedwstępnej umowy sprzedaży", Do czasu sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w w/w obiekcie budowlanym zarząd nieruchomością wspólną pełnić będzie realizator lub podmiot przez niego wskazany, którego wynagrodzenie odpowiadać będzie siedmiu cenom rynkowym z obszaru dzielnicy Białołęka"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2010 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 124/10)

Branża:Nieruchomości


Powrót