Numer wpisu:4538

Data wpisu:04/24/2013

Data wydania wyroku:02/08/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 2529/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Detal Koncept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem SMS będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora"

Branża:Inne usługi


Powrót