Numer wpisu:2916

Data wpisu:02/29/2012

Data wydania wyroku:12/14/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 32/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:GANT PM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością JKM KARPIA spółka komandytowo akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelkie ewentualne spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora" (§ 5 ust. 6 Regulaminu)

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2011 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 417/11)

Branża:Nieruchomości


Powrót