Numer wpisu:1594

Data wpisu:05/15/2009

Data wydania wyroku:11/12/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 113/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Małopolska Kompania Deweloperska Sp. z o.o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Rozwiązanie Umowy przez Inwestora, w przypadkach o których mowa w ust. 3 powyżej, Strony uznają za rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego. W powyższych przypadkach Inwestor zwróci Kupującemu dokonane przez Kupującego wpłaty, pomniejszając je o wpłacony zadatek oraz karę umowną w wysokości odsetek za opóźnienie, naliczonych przez Inwestora od kwot niewpłaconych w terminie określonym Umową. Zwrot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy."

Branża:Nieruchomości


Powrót