Numer wpisu:2647

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:07/25/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2005/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Robert Baran - Biuro Podróży Fun Tour z siedzibą w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku rezygnacji Klienta z udziału w imprezie "Fun Tour" zwraca poniesione przez niego wkłady pomniejszone o koszty manipulacyjne w kwocie 40 zł oraz:
- 10% ogólnej należności, jeżeli rezygnacja nastąpiła powyżej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy,
- 30% ogólnej należności, jeżeli rezygnacja nastąpiła pomiędzy 29 a 21 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
- 60% ogólnej należności, jeżeli rezygnacja nastąpiła pomiędzy 20 a 11 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
- 100% ogólnej należności, jeżeli rezygnacja nastąpiła poniżej 11 dnia przed rozpoczęciem imprezy."

Branża:Turystyka


Powrót