Numer wpisu:2823

Data wpisu:02/22/2012

Data wydania wyroku:02/16/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 292/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:TENE TOUR Maciej Wolski z siedzibą w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Uczestnik ma prawo złożyć w Biurze reklamację w razie nienależytego wykonania umowy, w terminie 14 dni od zakończenia imprezy z zastrzeżeniem pkt 16 d i 16 e"

Branża:Turystyka


Powrót