Numer wpisu:6237

Data wpisu:01/21/2016

Data wydania wyroku:04/10/2014

Sygnatura akt:VI ACa 1114/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny

Oznaczenie powoda:Wojciech Kamieński

Oznaczenie pozwanego:HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń spółka akcyjna w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Świadczenie z tytułu hospitalizacji przysługuje maksymalnie za okres 90 (dziewięćdziesięciu) dni w każdym rocznym okresie ubezpieczenia"

Uwagi:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem o sygnaturze XVII AmC 5201/11 z dnia 19 kwietnia 2013 r. oddalił w całości powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót