Numer wpisu:2478

Data wpisu:08/08/2011

Data wydania wyroku:03/30/2009

Sygnatura akt:XVII AmC 124/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Spółka Mieszkaniowa Salwator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:§ 4 pkt 8 "Przedwstępnej umowy pieniężnej" "Strony ustalają, że zawiadomienia wysłane na adresy stron podane w niniejszej umowie są skutecznie doręczone. Jak również inwestor wskazuje adres elektroniczny pod którym będzie informowany o postępie robót budowlanych:...Adres do korespondencji: j.w"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2010 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 124/10)

Branża:Nieruchomości


Powrót