Numer wpisu:5826

Data wpisu:10/14/2014

Data wydania wyroku:07/22/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 8997/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:NORDHAUS NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. w Gdańsku

Postanowienie uznane za niedozwolone:"(...) W przypadku wycofania nieruchomości z obrotu przez Zamawiającego przed upływem okresu na jaki był ustalony, Zamawiający zapłaci Przedsiębiorcy karę umowną w wysokości jednokrotnego wynagrodzenia ustalonego w § 2 niniejszej umowy"

Branża:Nieruchomości


Powrót