Numer wpisu:1258

Data wpisu:09/04/2007

Data wydania wyroku:05/24/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 67/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego: Maria Staszczyszyn - Daniec

Postanowienie uznane za niedozwolone:" W przypadku sprzedaży nieruchomości przez zamawiającego z pominięciem Pośrednika oraz braku zapłaty prowizji w terminie określonym w par. 5 zamawiający zapłaci Pośrednikowi karę umowną w wysokości dwukrotnego wynagrodzenia, także w przypadku sprzedaży po upływie umowy na zasadzie wyłączności, jeżeli nabywca jest klienten Pośrednika, który otrzymał wskazanie adresowe w czasie trwania umowy pośrednika"

Branża:Nieruchomości


Powrót