Numer wpisu:488

Data wpisu:07/11/2005

Data wydania wyroku:11/24/2004

Sygnatura akt:24 listopada 2004 r. sygn. akt XVII Amc 8/04

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Renata Szymborska

Oznaczenie pozwanego:SAMPO Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Wszystkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Towarzystwa”

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót