Numer wpisu:1351

Data wpisu:03/03/2008

Data wydania wyroku:10/31/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 90/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS-Budostal-3 Sp. z o.o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" W tej sytuacji Towarzystwo zwróci Partycypantowi wszystkie wpłacone do tej pory zgodnie z niniejszą umową nominalne kwoty rat, o których mowa w par. 2 pkt. 3 potrącając z nich karę umowną w wysokości 3% pełnej kwoty partycypacji (par. 2 pkt. 2), przy czym zwrot wymienionych kwot nastąpi w ciągu 30 dni, po zawarciu przez Towarzystwo z innym Partycypantem umowy o partycypację na lokal mieszkalny będący przedmiotem niniejszej umowy oraz wpłaceniu przez niego określonych w umowie rat."

Branża:Nieruchomości


Powrót