Numer wpisu:5988

Data wpisu:02/19/2015

Data wydania wyroku:09/10/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 9585/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Małgorzata Dębska

Oznaczenie pozwanego:"Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group" S.A. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku szkody polegającej na kradzieży pojazdu, Compensa wypłaci odszkodowanie, jeżeli ubezpieczający (...) przekaże Compensie dowód rejestracyjny pojazdu i kartę pojazdu, o ile była wydana na ubezpieczony pojazd albo dowód dopuszczenia pojazdu do ruchu, chyba że zostały utracone na skutek rozboju lub wymuszenia rozbójniczego"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie-VI Wydział Cywilny z dnia 11 września 2014 r. (sygn. akt VI ACa 1965/13) zmieniający zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w punktach 2 (uznanie za niedozwolone postanowienia wzorca umowy), 3 (koszty procesu między stronami), 4 (opłata od pozwu).

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót