Numer wpisu:6142

Data wpisu:09/17/2015

Data wydania wyroku:06/09/2015

Sygnatura akt:XVII AmC 1411/14

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:TBV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Koszty korzystania z budynku mieszkalnego oraz ewentualne koszty związane z administracją budynku i utrzymaniem urządzeń wspólnych, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali ponosi kupujący od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego budynku mieszkalnego"

Branża:Nieruchomości


Powrót