Numer wpisu:2626

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:04/07/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 111/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielnia Mieszkaniowa w Międzyrzeczu Podlaskim

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy Uczestnik budowy z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma warunków umowy potrącając karę umowną stanowiącą 20 % wkładu budowlanego, o którym mowa w § 5 ust. 2"

Branża:Nieruchomości


Powrót