Numer wpisu:1886

Data wpisu:03/30/2010

Data wydania wyroku:07/27/2009

Sygnatura akt:XVII AmC 335/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Marek Kowalek

Oznaczenie pozwanego:J.W. Construction Holding S.A. w Ząbkach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Do upływu terminu wskazanego w § 6.1., a w przypadku zmian budowlanych w lokalu na życzenie Kupującego (tzw. Zmiany lokatorskie wymagające zmiany projektu, standardu, konstrukcji, materiałów, technologii lub polegające na indywidualnej aranżacji wnętrza) do czasu rozpoczęcia realizacji tych zmian, każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy za zapłatą na rzecz drugiej strony kwoty stanowiącej 5% łącznej ceny brutto przedmiotu umowy (odstępne)"

Branża:Nieruchomości


Powrót