Numer wpisu:1650

Data wpisu:07/22/2009

Data wydania wyroku:10/06/2008

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 271/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Zbigniew Domaszewicz

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielnia Mieszkaniowa DOM 2000 w Brzezinach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu byłyby poważnie utrudnione."

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót