Numer wpisu:4705

Data wpisu:05/23/2013

Data wydania wyroku:12/11/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 5431/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Krystyna Zawidniak

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Pierwsza wymiana wkładu filtrującego nastąpi po okresie … miesięcy od zakończenia wykonywania usługi budowlanej o której mowa w § 1 ust. 1. Kolejne wymiany wkładów filtrujących odbywać się będą w … miesięcznych odstępach czasu, aż do upływu okresu, o którym mowa z § 4 ust. 2" zgodnie z którym "usługobiorca zobowiązuje się do dokonywania okresowej wymiany wkładów filtrujących zakupionych u usługodawcy, korzystając przy tym z usługi montażu wkładów wykonanej przez usługodawcę przez okres ... lat"

Branża:Inne usługi


Powrót