Numer wpisu:2793

Data wpisu:01/18/2012

Data wydania wyroku:08/02/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 358/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Marti Solanes Development Sp.j. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z realizacją niniejszej inwestycji będą wysłane listem poleconym. Przesyłkę nadaną na adres zapisany w niniejszej umowie uznaje się za doręczoną w taki sposób, że adresat mógł się zapoznać z jej treścią bez względu na to, czy została ona przyjęta, zwrócona, awizowana, czy też odmówiono jej przyjęcia z jakichkolwiek przyczyn. Za dzień doręczenia uznaje się dzień wskazany przez właściwy urząd pocztowy jako dzień doręczenia, awizowania lub odmowy przyjęcia przesyłki"

Branża:Nieruchomości


Powrót