Numer wpisu:4631

Data wpisu:05/14/2013

Data wydania wyroku:06/04/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 974/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Krzysztof Barejka

Oznaczenie pozwanego:"Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie" S.A. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W razie odstąpienia od umowy Ubezpieczenia Towarzystwo zwraca Ubezpieczającemu Wartość Rachunku Ubezpieczającego, ustaloną według wyceny Jednostek Uczestnictwa najpóźniej z dziewiątego Dnia Wyceny po dniu zaakceptowania przez Towarzystwo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia, zwiększoną o pobranie opłaty, wskazane w § 18 ust. 1 pkt. 1-6"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2013 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 1324/12) oddalający apelację pozwanego

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót