Numer wpisu:1584

Data wpisu:03/30/2009

Data wydania wyroku:01/29/2008

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 171/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwa Lexus w Zielonej Górze

Oznaczenie pozwanego:Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Biuro wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą od następstw nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia i życia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą generalną Signal Iduna lub innego towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym Biuro zawarło umowy ubezpieczenia, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa biura lub osób trzecich, uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie."

Branża:Turystyka


Powrót