Numer wpisu:2388

Data wpisu:07/04/2011

Data wydania wyroku:05/25/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 1696/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Biuro Podróży "ALFA STAR" Izabela Strzylak, Sylwester Strzylak spółka jawna z siedzibą w Radomiu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku, gdy Organizator przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy, powiadamia o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie a najpóźniej w terminie 3 dni od otrzymania takiej informacji zawiadomić czy: A) przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo B) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej - brak odpowiedzi Uczestnika jest równoznaczny z akceptacją wszystkich nowych warunków umowy" (pkt 8.1)

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2011 r. - VI Wydział Cywilny (sygn. akt VI ACa 1102/10)

Branża:Turystyka


Powrót