Numer wpisu:5792

Data wpisu:08/27/2014

Data wydania wyroku:06/16/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 11373/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Dariusz Kulig

Oznaczenie pozwanego:Fundacja "Familijny Poznań" z siedzibą w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia wpisowego w wysokości 400, - (słownie: czterysta złotych 00/100). Podpisanie umowy przez obie strony jest jednoznaczne z pobraniem od rodzica/opiekuna prawnego wpisowego. Wpisowe jest bezzwrotne z wyjątkiem przypadków, gdy rozwiązanie umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie przedszkola"

Branża:Inne usługi


Powrót