Numer wpisu:3938

Data wpisu:11/09/2012

Data wydania wyroku:02/21/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3351/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony zmienił siedzibę lub adres i nie zawiadomił o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane pod ostatni znany adres Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, uważa się za doręczone i wywołujące skutki prawne od chwili, w której zostałoby doręczone, gdyby Ubezpieczający/Ubezpieczony nie zmienil siedziby lub adresu"

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót