Numer wpisu:3434

Data wpisu:07/31/2012

Data wydania wyroku:04/17/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 277/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Sławomir Mistewicz

Oznaczenie pozwanego:Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Pisma kierowane do ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uposażonego pod ich ostatni znany Pramerica Życie TUiR SA adres korespondencyjny uważa się za doręczone i wywierające skutki prawne po upływie 30 dni od daty wysłania"

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót