Numer wpisu:1481

Data wpisu:07/22/2008

Data wydania wyroku:05/20/2008

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 107/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Activ Investment Sp. z o.o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„ Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Activ Investment”

Branża:Nieruchomości


Powrót