Numer wpisu:4053

Data wpisu:11/22/2012

Data wydania wyroku:08/03/2012

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 5204/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Krzysztof Wójcik

Oznaczenie pozwanego:Anna Jastrzębska Robak

Postanowienie uznane za niedozwolone:"§7. Wypowiedzienie umowy może nastąpić za porozumieniem stron w terminie ustawowym (czas określony) lub w terminie na trzy miesiące naprzód (czas nieokreślony zawarcia umowy). Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zerwania zawartej umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego lub wprowadzenia Pośrednika w błąd, należne wynagrodzenie dla Biura Nieruchomości wynosi 2% zawartej umowy - wartości transakcji od Zamawiającego + utracone wynagrodzenie, które Pośrednik otrzymałby od kupującego. Odsetki za zwłokę ustala się na ustawowe"

Branża:Nieruchomości


Powrót