Numer wpisu:4695

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:12/27/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 5442/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Henryk Wieczorek - "Wieczor-Net Sieci Komputerowe Internet"

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku wystąpienia przerw lub zakłóceń w jakości świadczonej usługi, powstałych z winy Firma Wieczor-Net i trwających przez okres dłuższy jednorazowo niż 3 (trzy) dni robocze Abonentowi przysługuje obniżenie opłaty abonamentowej o kwotę 1/30 wysokości opłaty abonamentowej za każdy dzień wystąpienia ww. przerw lub zakłóceń"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2013 r. (VI Wydział Cywilny-sygn. akt VI Acz 681/13)

Branża:Usługi internetowe


Powrót