Numer wpisu:4704

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:02/10/2012

Sygnatura akt:VI ACa 1460/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Stopa procentowa Kredytu może ulegać zmianom w okresie trwania Umowy w przypadku zmiany, co najmniej jednego z następujących parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego:
a) oprocentowania lokat międzybankowych (stawek WIBID/WIBOR)
b) rentowności bonów skarbowych, obligacji Skarbu Państwa,
c) zmiany stóp procentowych NBP
oraz w zakresie wynikającym ze zmiany tych parametrów"

Uwagi:Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 października 2009 r. (sygn. akt AmC 349/09) oddalający powództwo w pozostałym zakresie

Branża:Usługi bankowe

Wyrok:

Powrót