Numer wpisu:1391

Data wpisu:04/22/2008

Data wydania wyroku:12/05/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 126/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Przedsiębiorstwo Dewelopersko - Budowlane "Edbud" Sp. z o. o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" W przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana wskutek odstąpienia lub wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, a w lokalu będącym przedmiotem umowy zostały wprowadzone indywidualne zmiany, Nabywca jest zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez EDBUD na przywrócenie lokalu do stanu zgodnego z pierwotnym projektem, o ile EDBUD nie znajdzie kandydata akceptującego zmiany wprowadzone na życzenie Nabywcy. Nabywca pokryje te koszty w terminie 7 dni od daty doręczenia mu kosztorysu wykonanych prac."

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót