Numer wpisu:143

Data wpisu:10/11/2004

Data wydania wyroku:04/21/2004

Sygnatura akt: Sygn. Akt XVII Amc 74/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Bogusław Janusz Baryła-Barycki, Piotr Olaf Baryła-Barycki, Małgorzata Baryła-Barycka „Biuro Usług Prawnych w Obrocie Nieruchomościami i Obsłudze Ruchu Turystycznego”

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W przypadku sfinalizowania przez Poszukującego transakcji dotyczących podmiotów pokwitowanych w Karcie Poszukującego lub o których mowa w §7 pkt 6 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika, Poszukujący zapłaci karę umowną w kwocie podwójnej wysokości prowizji określonej w §7, lecz nie mniej niż 5000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy), niezależnie od obowiązku zapłaty prowizji w pełnej wysokości wraz z odsetkami.”

Branża:Nieruchomości


Powrót