Numer wpisu:1476

Data wpisu:07/22/2008

Data wydania wyroku:05/20/2008

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 107/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Activ Investment Sp. z o.o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„ Planowane ostateczne wykończenie Budynku, wraz z ukształtowaniem terenu wokół niego, nastąpi do 4 (czterech) miesięcy od zakończenia budowy Budynku, przy czym strony oświadczają i wyrażają zgodę, że termin ten może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od stron, a w szczególności z przyczyn atmosferycznych.”

Branża:Nieruchomości


Powrót