Numer wpisu:4732

Data wpisu:05/24/2013

Data wydania wyroku:06/04/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3121/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Dariusz Hoffman

Postanowienie uznane za niedozwolone:"DAREX USŁUGI nie ponosi odpowiedzialnści, o której mowa w pkt. 1 jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały (...) wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg lub inne nieprzewidziane, niezależne od DAREX USŁUGI zdarzenia"

Branża:Inne usługi


Powrót