Numer wpisu:4440

Data wpisu:04/05/2013

Data wydania wyroku:01/28/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 1251/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stanisław Marek Murzynowski

Oznaczenie pozwanego:"SpeedTEL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sierpcu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku gdy abonent narusza w rażący sposób warunki niniejszej umowy lub regulaminu, zwleka z płatnościami powyżej 14 dni liczonych od momentu gdy operator wyznaczył termin płatności, operator może zawiesić świadczenie usługi na czas 30 dni. Po upływie 30 dni na które operator zawiesił świadczenie usługi operator może rozwiązać umowę o świadczenie usługi z abonentem i jeśli umowa została zawarta na czas określony (promocyjne ceny zestawu startowego, promocyjna cena abonamentu za określoną usługę) obciążyć abonenta karą umowną w wysokości 1800 zł, (słownie jeden tysiąc osiemset zł" (§ 10 pkt 7 regulaminu)

Branża:Usługi telekomunikacyjne


Powrót