Numer wpisu:1256

Data wpisu:09/04/2007

Data wydania wyroku:05/24/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 67/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Maria Staszczyszyn - Daniec

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Umowa zostaje zawarta na okres …Roku tj. do dnia…2006 r. Po upływie tego terminu umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony (...), chyba, że strony postanowią inaczej"

Branża:Nieruchomości


Powrót