Numer wpisu:3354

Data wpisu:07/06/2012

Data wydania wyroku:01/26/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3235/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Adam Janowski

Oznaczenie pozwanego:Przedsiębiorstwo Budowlane "Leg-bud" Gabrysiak Chodzyński spółka jawna w Legionowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ukryte lokalu (budynku) i z tytułu gwarancji na urządzenia przez okres 1 roku chyba, że udzielona przez dostawcę materiałów lub urządzeń gwarancja przewiduje dłuższy okres. Terminy rękojmi w zakresie lokalu rozpoczynają bieg od daty podpisania protokołu wydania lokalu, w zakresie części wspólnych budynku od dnia przekazania części wspólnych zarządcy budynku. W pozostałym zakresie, co do rękojmi zastosowania znajdują przepisy Kodeksu cywilnego"

Branża:Nieruchomości


Powrót