Numer wpisu:4776

Data wpisu:05/29/2013

Data wydania wyroku:11/26/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 2542/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Sebastian Białkowski - Sacom System w Rudzie Śląskiej

Postanowienie uznane za niedozwolone:" W przypadku, gdy przerwy w świadczeniu Usług lub pogorszenie jakości Usług są spowodowane awarią sieci, której usunięcie pozostaje w gestii Operatora i trwają dłużej niż trzy następujące po sobie dni od daty zgłoszenia przez Abonenta, Abonentowi przysługuje zwrot 1/30 opłaty abonamentowej za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usług lub pogorszenia jakości Usług (...)"

Branża:Usługi telekomunikacyjne


Powrót