Numer wpisu:3365

Data wpisu:07/06/2012

Data wydania wyroku:10/20/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1333/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:JHP Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszystkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy, wpisem ewentualnych roszczeń oraz przeniesieniem własności przedmiotu umowy (zawarcie aktu notarialnego) poniesie Kupujący (opłata notarialna, opłata skarbowa i sądowa, podatki itp.)" (§ 10 wzorca)

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót