Numer wpisu:1582

Data wpisu:03/30/2009

Data wydania wyroku:05/25/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 83/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa Spółka Akcyjna w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, jeżeli w okresie ubezpieczenia nie nastąpiła wypłata odszkodowania (świadczenia) lub Compensa nie jest zobowiązana do jego wypłaty."

Branża:Usługi ubezpieczeniowe

Wyrok:

Powrót