Numer wpisu:3363

Data wpisu:07/06/2012

Data wydania wyroku:10/20/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1333/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:JHP Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Warunkiem zawracia umowy przenoszącej własność jest dokonanie całości wpłat określonych niniejszą umową wymagalnych na dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Sprzedający zastrzega sobie prawo uznania niniejszego warunku za spełniony w sytuacji, gdy płatność części ceny sprzedaży w terminach określonych w niniejszej umowie zagwarantowana będzie przez bank o dobrej renomie" (§ 4 ust. 7 wzorca)

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót