Numer wpisu:4738

Data wpisu:05/24/2013

Data wydania wyroku:12/28/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 2799/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Jadwiga Księżyk

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Spory wynikające z Umowy i Regulaminu rozstrzygane będą przez Sądy powszechne właściwe dla siedziby firmy NJ Jadwiga Księżyk"

Branża:Inne usługi


Powrót