Numer wpisu:2410

Data wpisu:07/05/2011

Data wydania wyroku:03/10/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 1161/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Maciej Jan Lipka

Oznaczenie pozwanego:Massandra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Postanowienie uznane za niedozwolone:§ 15 ust 3 "Sprzedawca ma prawo przenieść prawa i obowiązki (cesja) wynikające z niniejszej umowy na osoby trzecie o czym poinformuje kupującego"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2011 r. - VI Wydział Cywilny (sygn. akt VI ACa 697/10)

Branża:Nieruchomości


Powrót