Numer wpisu:2709

Data wpisu:12/21/2011

Data wydania wyroku:07/01/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 3480/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Tadeusz Mucha - "POSESJA Tadeusz Mucha" w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strona kupująca wyraża zgodę, aby Tadeusz Mucha jako właściciel niewyodrębnionych lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oraz niewyodrębnionych lokali mieszkalnych będzie płacił miesięcznie 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) za 1 m² (jeden metr kwadratowy) części niewyodrębnionych, a opłata ta jest stała i nie podlega zmianie i nie będzie on obciążany innymi kosztami związanymi z utrzymaniem nieruchomości wspólnych, w tym kosztami związanymi z funduszem remontowym."

Uwagi:Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 listopada 2011 r.

Branża:Nieruchomości


Powrót