Numer wpisu:4685

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:04/02/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 6627/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Damian Dębecki

Oznaczenie pozwanego:Eteria S.A. we Wrocławiu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Eteria ma prawo żądania od Abonenta naprawienia szkody poprzez zapłatę przez Abonamenta kary umownej w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z zobowiązań określonych w § 5 ust. 8 w wysokości 5000 zł za każdą kartę SIM lub urządzenie telekomunikacyjne używane w taki sposób (...)"

Branża:Usługi telekomunikacyjne


Powrót